Ansvarsfraskrivelse

Alle ændringer i struktur, tekst, fotos og tegninger er forbeholdt Cati Gómez. Der kan ikke udledes rettigheder fra denne hjemmeside. Informationen på denne hjemmeside er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre er det muligt, at de offentliggjorte oplysninger er ufuldstændige eller forkerte. Cati Gómez påtager sig aldrig ansvar for dette. Cati Gómez fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår fra eller relateret til brugen af (eller manglende evne til at bruge) de oplysninger, der er offentliggjort på denne hjemmeside.

ophavsret

De intellektuelle ejendomsrettigheder til alle tekster og billeder på denne hjemmeside tilhører Cati Gómez. Intet fra denne hjemmeside må gengives uden skriftlig tilladelse fra Cati Gómez. Brugeren af dette websted har ikke tilladelse til at reproducere, videresende, distribuere, sprede eller gøre indholdet af dette websted tilgængeligt for tredjeparter mod kompensation uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Cati Gómez.

Indholdet på denne hjemmeside er kun til personlig, ikke-kommerciel brug. Enhver anden brug kræver forudgående tilladelse fra Cati Gómez.

Vilkår og betingelser

Cati Gómez' generelle vilkår og betingelser gælder for alle vores tilbud og aftaler som indgivet til Handelskammeret i Rotterdam.

Generelle vilkår og betingelser for virksomheden Cati Gómez og handelsnavne:

Cati Gómez | Cortadora de Jamon|Cortadora Professional | Skinke- og vinoplevelsen | The Ham Academy | Skinkeoplevelsen | Vin og Jamon

Artikel 1. Definitioner

1.1 Anvendelse:

I disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende definitioner: Cati Gómez: Firmanavnet "Cati Gómez" og handelsnavne |Cortadora de Jamón |Cortadora Profesional | Skinke- og vinoplevelsen | The Ham Academy | Skinkeoplevelsen | Vin & Jamon |

Firmanavnet Cati Gómez og handelsnavne Cortadora de Jamón|Cortadora Profesional | Skinke- og vinoplevelsen | The Ham Academy | Skinkeoplevelsen | Vin & Jamon | er yderligere henvist til i disse generelle vilkår og betingelser under én nævner, nemlig: Cati Gomez. Nævneren "Cati Gomez" gælder derfor for alle firmanavne og handelsnavne.

I disse generelle vilkår og betingelser bruges følgende udtryk i følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, eller sammenhængen angiver andet:

  • a. Cati Gomez brugeren af disse generelle vilkår og betingelser; Cati Gomez, beliggende på Jan Sluytersstraat 17, 3351JL i Papendrecht, registreret hos Handelskammeret med Handelskammernummer 92511104 og filialnr. 000047316403

  • b. kunde og/eller deltager: enhver fysisk person eller juridisk enhed,

som indgår en aftale med Cati Gomez for en bestemt eller ubestemt periode, eller som har modtaget et tilbud/tilbud fra Cati Gomez, eller som Cati Gomez har et juridisk forhold til, eller som Cati Gomez udfører nogen juridisk handling for;

c. aftale: aftalen mellem Cati Gomez og kunden og/eller deltageren.

Cati Gómez Escudero,: Person udpeget af Cati Gomez som ejer og leder for en fast eller ubestemt periode for at give råd, instruktioner, demoer, kurser, træning, information om spanske produkter, spansk skinke, vin eller sherry og med denne aftale er (fælles) ansvarlig for at udføre ledelsesmæssige og koordinerende handlinger under og omkring aktiviteter. Deltager: Enhver person, der indgår en aftale med Cati Gomez for en bestemt eller ubestemt periode og/eller deltager i en eller flere aktiviteter.

Artikel 2. Generelt

2.1. Disse generelle handelsbetingelser gælder for alle tilbud, tilbud og aftaler vedrørende levering af leverancer og/eller ydelser og/eller arbejde fra Cati Gomez til kunden og endvidere for alle (andre) retshandlinger mellem Cati Gomez og kunden, herunder forhandling. situationer og andre prækontraktuelle situationer.

2.2 Hvis både kunden og Cati Gomez anvender generelle vilkår og betingelser, gælder kun disse generelle vilkår og betingelser for Cati Gomez. Cati Gomez afviser udtrykkeligt de generelle vilkår og betingelser, som er erklæret gældende af kunden, og har derfor aldrig accepteret dem. Hvis Cati Gomez gør den anden henvisning til generelle vilkår og betingelser i henhold til art. 6:225, stk. 3 i den hollandske civillovbog, skal kunden, hvis kunden gør indsigelse mod Cati Gomez' generelle vilkår og betingelser, straks, men senest før leveringen, eller, hvis leveringen finder sted senere end inden for en time efter modtagelsen af denne. reference, senest gjort indsigelse mod dette over for Cati Gomez inden for den time

undladelse af at gøre dette, som et resultat af denne kommunikation, vil Cati Gomez' generelle vilkår og betingelser være gældende.

2.3 Hvis Cati Gomez ikke altid kræver nøje overholdelse af disse generelle vilkår og betingelser, betyder det ikke, at bestemmelserne heri ikke gælder, eller at Cati Gomez på nogen måde ville miste retten til at kræve streng overholdelse af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser i andre tilfælde at ønske.

2.4 Bestemmelser, der afviger fra disse betingelser, er kun gældende, hvis og i det omfang parterne udtrykkeligt har aftalt det skriftligt eller pr. e-mail.

2.5 Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid er helt eller delvist ugyldige eller annulleret, vil resten af disse generelle vilkår og betingelser forblive fuldt ud gældende. Parterne vil herefter indlede konsultationer med henblik på at blive enige om nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige bestemmelser, hvorved der i videst muligt omfang tages hensyn til formålet og hensigten med de oprindelige bestemmelser.

2.6 Cati Gomez kan ikke være bundet af faktiske handlinger, juridiske handlinger og/eller mundtlige eller skriftlige aftaler fra personer, der ikke er bemyndiget til at repræsentere hende, medmindre de juridiske handlinger/aftaler er blevet bekræftet skriftligt af autoriserede personer eller af hende selv.

Artikel 3. Tilbud og tilbud

3.1 Ethvert citat fra Cati Gomez er uforpligtende. Ethvert tilbud, medmindre andet er skriftligt anført, er baseret på udførelse under normale omstændigheder og på oplysninger, data, dokumenter mv., som kunden har givet. Kunden garanterer for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de krav og specifikationer, som er givet af eller på vegne af ham til Cati Gomez og andre oplysninger, som Cati Gomez baserer sit tilbud på.

3.2 De tilbud/tilbud og andre dokumenter, som Cati Gomez har leveret til kunden, må ikke afgives uden tilladelse fra Cati Gomez.

gengives eller gøres tilgængelig for tredjeparter.

3.3 Cati Gomez kan ikke holdes til sine tilbud eller tilbud, hvis kunden med rimelighed kan forstå, at tilbuddene eller tilbuddene eller en del heraf indeholder en åbenbar fejl eller fejl.

3.4 Tilbud eller tilbud gælder ikke automatisk for fremtidige aftaler.

Artikel 4. Aftale og risikoovergang

4.1 Aftalen indgås efter, at kunden har accepteret Cati Gomez' tilbud.

4.2 Risikoen for den/de leverede vare overgår til kunden på det tidspunkt, hvor den lovligt og/eller faktisk leveres til kunden og falder således under kundens eller en af kunden udpeget tredjeparts kontrol. eller i tilfælde af, at kunden er i misligholdelse med at udføre en handling, som han/hun skal medvirke til i leveringen, fra det tidspunkt, hvor kunden er i misligholdelse. Hvorvidt ejendomsretten er overgået ved levering eller ej, er ikke relevant.

Artikel 5. Annullering

5.1. I tilfælde af at kunden annullerer en ordre eller opsiger aftalen før tid (og at for tidlig opsigelse ikke er umulig i henhold til artikel 7:411, stk. 2 i den hollandske civillovbog), skal kunden betale alle omkostninger, som allerede er pådraget af Cati Gomez i i henhold til overenskomsten skal godtgøre omkostninger og skal refundere en rimelig del af den aftalte løn, hvor den øvre grænse er den fulde aftalte løn.

5.2. Ovennævnte omkostningsordning berører ikke kundens i princippet eksisterende ansvar for skader som følge af annulleringen eller førtidig opsigelse, herunder tabt fortjeneste.

5.3 Hvis der er en aftale Cati Gómez, Cortadora

Profesional de Jamón skal forarbejde et produkt (f.eks. professionelt skære en skinke) og kunden leverer selv produktet og derfor er produktet ikke leveret af Cati Gómez, hvis det under aftalens udførelse viser sig, at produktet har egenskaber, der , efter Cati Gómez' opfattelse gøre produktet uegnet til forbrug (såsom en usædvanlig lugt eller smag), forpligter kunden til at betale den fulde aftalte pris til Cati Gomez; den omstændighed, at Cati Gómez ikke kan udføre sin ydelse på grund af den førnævnte omstændighed, ligger helt inden for kundens risikoområde og Cati Gomez - bør ikke lide nogen ulempe heraf. Cati Gomez kan alligevel imødekomme kunden noget af goodwill, men det er ikke obligatorisk. Hvis kunden er en forbruger, skal der ifølge art. 7:411, stk. 2 i den hollandske civillovbog, at Cati Gomez er berettiget til den fulde løn, fordi udløbet af aftalen fuldt ud kan tilskrives kunden, og betaling af den fulde løn er rimelig; Kunden skulle jo have tjekket, om produktet var egnet til hende at behandle, inden Cati Gómez's ankomst til aftalens udførelsessted. Denne eftersynspligt omfatter også, at kunden skulle have sørget for, at produktet ankom til hans/hendes hjem på et sådant tidspunkt, at der var mulighed for denne kontrol.

5.4 Cati Gómez' dom nævnt i punkt 3 er bindende, og kunden accepterer uden forbehold, at dommen er bindende. Cati Gómez er trods alt en professionel, en Cortadora profesional de Jamón. En Cortadora profesional de Jamón er i stand til at vurdere produktet og har, så snart hun har bemærket, at produktet har egenskaber, der efter Cortadora profesional de Jamón Cati Gómez' opfattelse ikke gør produktet egnet til forbrug, en professionel pligt ikke at deltage i arbejdet med at forbruge produktet.

Artikel 6. Priser

6.1. Alle nævnte priser er eksklusiv moms.

Artikel 7. Betaling

7.1 Kunden skal betale 25 % af den aftalte pris som udbetaling

betaling senest 15 dage før aftalens indgåelse, medmindre der er fastsat en højere procentdel af udbetalingen, i hvilket tilfælde den højere procentsats gælder. Indgås aftalen mindre end 15 dage før aftalens indgåelse, skal kunden betale udbetalingen senest 1 dag efter aftalens indgåelse, men under alle omstændigheder før aftalens indgåelse. Udførelse af aftalen refererer til den aftalte levering fra Cati Gomez og/eller de aftalte ydelser/aktiviteter fra Cati Gomez over for kunden og/eller den eller de personer, som kunden har tiltænkt disse tjenester/aktiviteter (f.eks. et kursus eller værksted).

7.2 Hvis et depositum ikke modtages rettidigt, har Cati Gomez ret til straks at annullere ordren og nægte at udføre aftalen, uden at være i misligholdelse. Hvis kunden ikke betaler et depositum rettidigt, svarer dette til en annullering fra kundens side eller for tidlig opsigelse af kunden og artikel 5.1 og 5.2 (derfor) gælder (gensidigt). Kunden kan ikke undgå effekten af disse varer ved ikke at betale depositum rettidigt i stedet for at annullere/opsige før tid.

7.3 Kunden skal betale den/de fakturaer, der er modtaget fra Cati Gomez, senest 14 dage efter fakturadatoen, medmindre en anden betalingsbetingelse er aftalt skriftligt. En modtaget udbetaling vil fremgå af fakturaen og modregnes i det samlede skyldige beløb i henhold til aftalen; fakturaen angiver herefter det resterende beløb, der skal betales. Såfremt det er aftalt, at der udfærdiges en særskilt faktura for udbetalingen, vil denne indgå i hovedfakturaen og modregnes i det samlede skyldige beløb i henhold til aftalen, selv om denne faktura (endnu) ikke er betalt; i sidstnævnte tilfælde skal kunden naturligvis stadig betale begge fakturaer.

7.4 Undlader kunden at betale inden for den aftalte betalingsperiode, er kunden juridisk i misligholdelse. Kunden skylder i så fald renter fra den dag, hvor misligholdelsen er sket, og frem til betalingstidspunktet. For kunder, der er forbrugere (fysisk person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv eller

virksomhed) gælder den lovbestemte rentesats (artikel 6:120, stk. 1, i den hollandske civillovbog), for andre kunder gælder den lovpligtige kommercielle rentesats (artikel 6:120, stk. 2, i den hollandske civillovbog).

7.5 Såfremt kunden er i misligholdelse, sender Cati Gomez en gratis rykker til kunden, hvori kunden indkaldes til at betale senest 18 dage efter rykkerskrivelsens dato, og hvori det fremgår, at der i mangel af denne kunden skal betale udenretslige inkassoomkostninger; det angiver også mængden af det

Udenretlige inkassoomkostninger i den sag. Denne højde bestemmes som følger:

15% af størrelsen af fordringens hovedstol på den første 2500 af kravet, men minimum 40,00 (hvis 15% op til et lavere beløb end 40.00 ville føre);

10% af størrelsen af fordringens hovedstol over følgende 2500 af kravet;

5% af størrelsen af fordringens hovedstol over følgende 5000 af kravet;

1% af størrelsen af fordringens hovedstol over følgende 190.000 af kravet;

0,5% på overskridelsen af hovedstolen med et maksimum på 6775.

7.6 Efter at de udenretslige inkassoomkostninger er forfaldne, vil Cati Gomez udføre mindst én ekstra inkassohandling, før der påbegyndes en retssag. Under denne inkassohandling stævnes kunden til at betale det skyldige beløb, herunder udenretslige inkassoomkostninger og renter.

7.7 Enhver betaling fra kunden tjener først til afregning af udenretslige inkassoomkostninger og/eller sagsomkostninger, derefter til betaling af renter og først derefter til betaling af den udestående hovedstol, medmindre kunden udtrykkeligt angiver med en betalingsbeskrivelse, for hvilket ( delkrav til betaling

har til hensigt. Såfremt hovedsummen/fakturabeløbet betales, tæller denne betaling ikke som en betaling, der udtrykkeligt er angivet som værende bestemt for hovedstolen/fakturabeløbet.

Artikel 8. Ejendomsforbehold

8.1 Alle produkter, der leveres og skal leveres, forbliver udelukkende Cati Gomez' ejendom, indtil alle krav, som Cati Gomez har eller vil have på kunden, er fuldt ud betalt.

8.2 Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er overdraget til kunden, må kunden ikke pantsætte produkterne eller give nogen anden ret til dem til tredjemand. Kunden har kun tilladelse til at videresælge produkterne i forbindelse med sin normale forretningsdrift. Hvis kunden overtræder disse regler, har Cati Gomez ret til at tage dem tilbage eller få dem tilbage fra det/de steder, hvor de blev leveret, uden at der kræves nogen tilladelse fra kunden eller domstolen, og at komme ind på det placeringer). I så fald er ethvert krav fra Cati Gomez også umiddelbart forfaldent og fuldt ud.

8.3. Kunden er forpligtet til at opbevare de under ejendomsforbehold leveret produkter med fornøden omhu og som genkendelig ejendom tilhørende Cati Gomez.

8.4 Cati Gómez er berettiget til at tilbagetage de produkter, der er leveret under ejendomsforbehold og stadig er hos kunden, hvis kunden er i misligholdelse med hensyn til sine betalingsforpligtelser. Kunden vil til enhver tid give Cati Gómez gratis adgang til sine websted(er) og/eller bygning(er) med det formål at inspicere produkterne og/eller udøve Cati Gómez' rettigheder.

8.5 Efter tilbagetagelse har Cati Gómez ret til enten at beholde produkterne, indtil det skyldige beløb, inklusive renter, omkostninger og eventuelle skader, er betalt fuldt ud, eller i tilfælde af opsigelse af aftalen at sælge produkterne til tredjemand. parter, i hvilket tilfælde nettoprovenuet vil blive fratrukket det samlede beløb, som kunden skylder.

8.6 Såfremt en eller flere tredjeparter beslaglægger de under ejendomsforbehold leverede produkter eller ønsker at gøre rettigheder hertil gældende, er kunden forpligtet til straks at informere Cati Gómez herom med bøde, der svarer til salgsprisen for disse produkter, hvis kunden gør det. ikke opfylder denne forpligtelse.

Artikel 9. Information og rådgivning

9.1 Oplysninger om behandling og anvendelsesmuligheder af Cati Gómez produkter, råd, retningslinjer, instruktioner og yderligere data, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller via e-mail, vil altid blive givet efter vores bedste viden og/eller indsigt, men uden forpligtelse. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder heraf, og Cati Gómez kan ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte følge direkte eller indirekte heraf.

Artikel 10. Ansvar og fortabelse af rettigheder

10.1 Cati Gómez kan ikke holdes til at erstatte skader, der er et direkte eller indirekte resultat af:

a. en begivenhed, der faktisk er uden for dens kontrol og derfor ikke kan tilskrives dens handlinger og/eller undladelser.

b. enhver handling eller undladelse foretaget af kunden, dennes underordnede eller andre personer ansat af eller på vegne af kunden eller på anden måde foranlediget til at være til stede under udførelsen af arbejdet af Cati Gómez (f.eks. en workshop eller et kursus).

10.2 Cati Gómez er ikke ansvarlig for skader af nogen art, fordi Cati Gómez har påberåbt sig ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger leveret af kunden.

10.3 Cati Gómez er ikke ansvarlig for skader, som kunden lider, fordi kunden ikke opbevarer, opbevarer, forarbejder, pakker eller transporterer produkterne forsvarligt, hvorved produkterne kan blive fordærvet eller andre skader på produkterne kan opstå.

10.4 Cati Gomez accepterer i tilfælde af forbrug af produkterne efter

udløbsdato intet ansvar overhovedet.

10.5 Kunden garanterer, at produkter ikke længere vil blive behandlet, forbrugt eller videresolgt efter udløbsdatoen. Kunden fritager udtrykkeligt Cati Gomez mod krav fra tredjemand, der opstår som følge af skader som følge af forbrug af produkterne efter udløbsdatoen.

10.6 Cati Gomez er ikke forpligtet til at betale nogen erstatning, undtagen i tilfælde af skade, der er resultatet af grov uagtsomhed eller forsæt fra Cati Gomez side, vil Cati Gomez aldrig være forpligtet til at betale erstatning for følgeskader. Følgeskader omfatter tabt omsætning, tabt fortjeneste, mistede besparelser, produktionsskader, erhvervsskader, stagnationsskader og indirekte skader.

10.7 Hvis Cati Gomez er juridisk forpligtet til at betale erstatning for enhver skade, er Cati Gomez' ansvar begrænset til det beløb, der svarer til den aftalte pris for udførelsen af (den del af) aftalen, i hvilken skaden er opstået. eller, i tilfælde af forsikring, til beløbet for betalingen foretaget af Cati Gomez' forsikringsselskab, hvis dette beløb er højere end den aftalte pris.

10.8 Bortset fra i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt fra Cati Gomez side, vil kunden holde Cati Gomez skadesløs mod krav fra (en eller flere) tredjeparter om kompensation for skader relateret til de produkter og/eller tjenester, der leveres af Cati Gomez.

10.9 Kundens kravsrettigheder og andre beføjelser uanset grund mod Cati Gómez bortfalder under alle omstændigheder efter udløbet af 1 år fra det tidspunkt, hvor disse kravs rettigheder eller beføjelser opstod.

Artikel 11. Klager

11.1 Kunden er forpligtet til straks ved levering at kontrollere de leverede produkter og emballage, eller at lade denne kontrol udføre. Det

kunden skal især kontrollere: a. om de (korrekte) produkter er leveret;

b. om produkterne lever op til kvalitetskravene, temperaturkravene, hygiejnestandarderne eller i det mindste de krav, der kan stilles ved normal brug.

11.2 Kunden kan ikke længere stole på det, hvis det leverede produkt ikke overholder aftalen, hvis han ikke har informeret Cati Gómez inden for rimelig tid efter inspektionen eller det tidspunkt, hvor han skulle have foretaget inspektionen. Hvis kunden ikke er forbruger, anses en frist på 8 dage for rimelig tid. Det er kunden forpligtet til. at give Cati Gómez mulighed for at tjekke annoncen/annoncerne. Det faktum, at Cati Gómez undersøger en annonce, betyder ikke, at Cati Gómez anerkender noget ansvar. Såfremt kunden ikke giver Cati Gómez mulighed for at kontrollere reklamationen, forhindrer rimelighed og rimelighed kunden i (stadig) at kunne stole på, at det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med aftalen.

11.3 Hvis et produkt er defekt eller ikke er det korrekte produkt, og kunden har reklameret rettidigt, vil kunden efter eget valg levere et erstatningsprodukt eller kreditere prisen for det pågældende produkt. Kunden skal give Cati Gomez mulighed for at levere et erstatningsprodukt, medmindre Cati Gomez. har tilkendegivet sit valg om kreditering skriftligt. Såfremt kunden ikke giver Cati Gomez mulighed herfor inden 8 dage efter reklamationsdagen, kan kunden ikke længere stole på, at produktet ikke overholder aftalen. Et forsøg på at lave en aftale om erstatning inden for et rimeligt tidsrum vil blive betragtet som at give Cati Gomez mulighed for at erstatte.

11.4 En mangel ved et produkt eller levering af et forkert produkt giver ikke kunden ret til at afvise hele den ordre, som produktet indgår i.

11.5 Reklamationer suspenderer ikke kundens betalingsforpligtelse.

11.6. Reklamationsretten bortfalder, hvis kunden har behandlet det leverede produkt eller leveret det til tredjemand.

§ 12. Opløsning og suspension

12.1 Såfremt kundens varer beslaglægges, anmoder kunden om betalingsstandsning, erklæres konkurs eller på anden måde mister fri rådighed over sine aktiver, eller i tilfælde af lukning eller likvidation af kundens virksomhed har Cati Gomez ret til at suspendere ( yderligere) opfyldelse af alle aftaler indgået med kunden, eller at opløse disse aftaler helt eller delvist, uden at dette berører Cati Gomez' ret til kompensation. Hvis Cati Gomez udnytter sin førnævnte ret, er hun ikke forpligtet til at betale nogen kompensation.

12.2 Hvis kunden undlader at opfylde nogen af sine forpligtelser over for Cati Gómez eller Cati Gómez frygter, at kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser, og kunden ikke er i stand til at stille Cati Gómez tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser efter første anmodning, Cati Gómez har ret til at opløse aftalen/aftalerne helt eller delvist, uden at det berører Cati Gómez' ret til erstatning. Hvis Cati Gómez udnytter sin førnævnte ret, er den ikke forpligtet til at betale nogen kompensation.

12.3. Hvis der indtræffer en hændelse som nævnt i paragraf 1 og/eller 2 i denne artikel, forfalder alle krav fra Cati Gómez på kunden omgående og fuldt ud.

Artikel 13. Force majeure

13.1 Cati Gómez er ikke forpligtet til at opfylde nogen forpligtelse, hvis den er forhindret i at gøre det som følge af force majeure. Begivenheder, der i virkeligheden er uden for Cati Gómez' kontrol eller ikke kan tilskrives hende, anses under alle omstændigheder for at være: hindringer fra tredjemand, herunder forhindringer fra regeringer; barrierer for transport, såsom ekstreme vejrforhold; sygdomme, vira eller

epidemier blandt svin; hel eller delvis strejke; optøjer, både i Nederlandene og i produkternes oprindelseslande; tab eller beskadigelse af produkter under transport; fejl eller forsinket levering til Cati Gómez af dets leverandører; ex og importforbud; brande, forstyrrelser og ulykker i selskab med Cati Gomez i selskab med sin leverandør eller på det aftalte sted for udførelse af aftalen; afbrændingen af transportmidler fra Cati Gomez eller af det transportselskab, som er engageret af hende, forekomsten af funktionsfejl deraf og involvering i ulykker heraf; regeringens pålæggelse af afgifter eller regeringens iværksættelse af andre foranstaltninger, der medfører ændringer i de relevante faktiske forhold.

13.2 Hvis force majeure-situationen har varet længere end to måneder, har parterne ret til at hæve aftalen ved skriftlig opløsning. I det omfang aftalen allerede var delvist udført af Cati Gomez på daværende tidspunkt, er opløsningen en delvis opløsning. Det, der allerede er leveret i henhold til aftalen, afregnes forholdsmæssigt.

13.3 Parterne vil straks informere hinanden om en situation med force majeure.

Artikel 14. Fortrolighed

14.1 Begge parter er forpligtet til at bevare fortrolige oplysninger om alle fortrolige oplysninger, som de har fået fra hinanden eller fra en anden kilde i forbindelse med deres aftale. Oplysninger betragtes som fortrolige, hvis disse er meddelt af den anden part, eller hvis dette udspringer af oplysningernes karakter. Den part, der modtager fortrolige oplysninger, vil kun bruge dem til det formål, hvortil de blev givet. Såfremt kunden overtræder denne tavshedspligt, betales en bøde på straks 1.000,00 skyldt til Cati Gomez, pr. informationspost.

Artikel 15. Intellektuelle ejendomsrettigheder

15.1 Kunden skal fuldt ud og ubetinget respektere alle intellektuelle ejendomsrettigheder knyttet til produkterne leveret af Cati Gómez.

§ 16. Meddelelse om adresseændring

16.1 Så længe Cati Gómez endnu ikke har leveret alt, hvad den er forpligtet til i henhold til en aftale, så længe kunden endnu ikke har modtaget faktura(er) vedrørende en foretagne leverance(r) og så længe kunden ikke har alligevel modtaget alle fakturaer fra Cati Gómez har overholdt, er kunden forpligtet til straks at informere Cati Gómez om en adresseændring, så snart den sker. Såfremt kunden ikke overholder denne forpligtelse, vil breve, meddelelser, fakturaer og anden skriftlig henvendelse sendt til den gamle adresse fortsat have virkning iht. 3:37 stk. 3 i den hollandske civillovbog og anses derfor for at være nået frem til kunden. Den gamle adresse anses for at være den adresse, som var kendt af Cati Gómez på grund af udtrykkelig meddelelse fra kunden, eller, hvis der ikke var nogen udtrykkelig meddelelse, den adresse, som kunden oplyste på hans/hendes brevpapir eller i hans/hendes e- mail havde nævnt (som en almindelig, ikke-digital adresse). Hvis kunden hverken udtrykkeligt har meddelt en postadresse eller angivet en postadresse på brevpapir eller i e-mail, vil den adresse, som Cati Gómez skal levere til eller har leveret til, eller kundens adresse som angivet blive betragtet som "den gamle adresse i". handelsregistret på tidspunktet for aftalens indgåelse. De tidligere regler gælder tilsvarende for en e-mailadresse og ændringer heraf.

Artikel 17. Konvertering

17.1 Svarer rækkevidden af en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser, der er (uventet og uventet) ugyldige, eller for hvilken der med held påberåbes ugyldighed, i en sådan grad til en anden bestemmelse, der kan anses for gyldig, at den skal antog, at der ville være medtaget en anden bestemmelse, hvis førstnævnte var blevet frafaldet på grund af dens ugyldighed/ugyldighed,

så er hun berettiget til virkningen af den anden bestemmelse. Den anden bestemmelse er rækkevidde nærmest Cati Gómez' hensigt, hvilket kan udledes af den første bestemmelse.

Kunst. 18. Lov og dommer

18.1 Enhver aftale mellem Cati Gómez og kunden er udelukkende underlagt hollandsk lov, også selvom en forpligtelse helt eller delvist udføres i udlandet, eller hvis kunden er hjemmehørende i udlandet.

18.2 Alle tvister vedrørende aftaler mellem kunden og Cati Gómez vil blive forelagt den kompetente domstol i det distrikt, hvor Cati Gómez er beliggende, i det omfang dette er lovligt tilladt; Denne regel gælder derfor ikke for tvister, der indbringes for kammersager. Uanset denne regel kan Cati Gómez vælge den domstol, der har kompetence i henhold til de juridiske regler om relativ kompetence.

Version januar 2024