varning

Alla ändringar i struktur, text, foton och ritningar är reserverade av Cati Gómez. Inga rättigheter kan härledas från denna webbplats. Informationen på denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Det är dock möjligt att den publicerade informationen är ofullständig eller felaktig. Cati Gómez tar aldrig ansvar för detta. Cati Gómez utesluter allt ansvar för skador som uppstår från eller relaterade till användningen av (eller oförmågan att använda) informationen som publiceras på denna webbplats.

upphovsrätt

De immateriella rättigheterna till alla texter och bilder på denna webbplats tillhör Cati Gómez. Ingenting från denna webbplats får reproduceras utan skriftligt tillstånd från Cati Gómez. Användaren av denna webbplats har inte tillåtelse att reproducera, vidarebefordra, distribuera, sprida eller göra innehållet på denna webbplats tillgängligt för tredje part mot kompensation utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Cati Gómez.

Innehållet på denna webbplats är endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. All annan användning kräver förhandstillstånd från Cati Gómez.

Villkor

De allmänna villkoren för Cati Gómez gäller för alla våra erbjudanden och avtal som lämnats in till handelskammaren i Rotterdam.

Allmänna villkor för företaget Cati Gómez och handelsnamn:

Cati Gómez | Cortadora de Jamon|Cortadora Professional | Skinka- och vinupplevelsen | The Ham Academy | The Ham Experience | Vin & Jamon

Artikel 1. Definitioner

1.1 Tillämpning:

I dessa Allmänna Villkor gäller följande definitioner: Cati Gómez: Företagsnamnet “Cati Gómez”, och handelsnamn |Cortadora de Jamón |Cortadora Profesional | Skinka- och vinupplevelsen | The Ham Academy | The Ham Experience | Vin & Jamon |

Företagsnamnet Cati Gómez och handelsnamn Cortadora de Jamón|Cortadora Profesional | Skinka- och vinupplevelsen | The Ham Academy | The Ham Experience | Vin & Jamon | hänvisas vidare till i dessa allmänna villkor under en nämnare, nämligen: Cati Gomez. Nämnaren "Cati Gomez" gäller därför för alla företagsnamn och handelsnamn.

I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelse, om inte annat uttryckligen anges eller sammanhanget anger annat:

  • a. Cati Gomez användaren av dessa allmänna villkor; Cati Gomez, belägen på Jan Sluytersstraat 17, 3351JL i Papendrecht, registrerad hos handelskammaren med handelskammarnummer 92511104 och filialnummer. 000047316403

  • b. kund och/eller deltagare: varje fysisk person eller juridisk person,

som ingår ett avtal med Cati Gomez för en bestämd eller obestämd tid, eller som har fått en offert/erbjudande från Cati Gomez eller som Cati Gomez har en rättslig relation med eller för vilken Cati Gomez utför någon rättslig handling;

c. avtal: avtalet mellan Cati Gomez och kunden och/eller deltagaren.

Cati Gómez Escudero,: Person utsedd av Cati Gomez till ägare och chef för en bestämd eller obestämd tid för att ge råd, instruktioner, demos, kurser, utbildning, information om spanska produkter, spansk skinka, vin eller sherry och med detta möte är (gemensamt) ansvarig för att utföra lednings- och samordningsåtgärder under och kring aktiviteter. Deltagare: Varje person som ingår avtal med Cati Gomez för en bestämd eller obestämd tid och/eller deltar i en eller flera aktiviteter.

Artikel 2. Allmänt

2.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla offerter, erbjudanden och avtal avseende tillhandahållande av leveranser och/eller tjänster och/eller arbete av Cati Gomez till kunden och vidare för alla (andra) rättshandlingar mellan Cati Gomez och kunden, inklusive förhandling situationer och andra situationer före avtal.

2.2 Om både kunden och Cati Gomez tillämpar allmänna villkor gäller endast dessa allmänna villkor för Cati Gomez. Cati Gomez avvisar uttryckligen de allmänna villkoren som förklarats tillämpliga av kunden och har därför aldrig accepterat dem. Om Cati Gomez gör den andra hänvisningen till allmänna villkor i den mening som avses i art. 6:225 punkt 3 i den holländska civillagen, om kunden invänder mot de allmänna villkoren för Cati Gomez, måste han omedelbart men senast före leverans, eller om leverans sker senare än inom en timme efter mottagandet av det referens, senast invänt mot detta till Cati Gomez inom den timmen

underlåtenhet att göra det, som ett resultat av denna kommunikation, kommer Cati Gomez allmänna villkor att gälla.

2.3 Om Cati Gomez inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa allmänna villkor, betyder detta inte att bestämmelserna i dessa inte gäller, eller att Cati Gomez på något sätt skulle förlora rätten att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa villkor och villkor i andra fall.

2.4 Bestämmelser som avviker från dessa villkor gäller endast om och i den mån parterna uttryckligen har kommit överens skriftligen eller via e-post.

2.5 Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda vid något tillfälle, kommer resten av dessa allmänna villkor att förbli fullt tillämpliga. Parterna kommer sedan att inleda samråd för att komma överens om nya bestämmelser som ska ersätta de ogiltiga bestämmelserna, varvid syftet och avsikten med de ursprungliga bestämmelserna beaktas så mycket som möjligt.

2.6 Cati Gomez kan inte vara bunden av faktiska handlingar, rättshandlingar och/eller muntliga eller skriftliga överenskommelser från personer som inte är behöriga att representera henne, såvida inte rättshandlingarna/avtalen har bekräftats skriftligen av behöriga personer eller av henne själv.

Artikel 3. Erbjudanden och offerter

3.1 Varje offert från Cati Gomez är utan förpliktelser. Varje offert, om inte annat skriftligen anges, baseras på utförande under normala omständigheter och på information, data, handlingar etc. som lämnats av kunden. Kunden garanterar riktigheten och fullständigheten av de krav och specifikationer som tillhandahålls av eller på hans vägnar till Cati Gomez och annan information som Cati Gomez baserar sitt erbjudande på.

3.2 De offerter/erbjudanden och andra dokument som Cati Gomez tillhandahåller kunden får inte lämnas utan tillstånd från Cati Gomez.

reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part.

3.3 Cati Gomez kan inte hållas till sina offerter eller erbjudanden om kunden rimligen kan förstå att offerterna eller erbjudandena, eller någon del därav, innehåller ett uppenbart misstag eller fel.

3.4 Erbjudanden eller offerter gäller inte automatiskt för framtida avtal.

Artikel 4. Överenskommelse och överföring av risk

4.1 Avtalet ingås efter att kunden accepterat Cati Gomez erbjudande.

4.2 Risken för den/de levererade varan/varorna övergår till kunden vid den tidpunkt då den lagligen och/eller faktiskt levereras till kunden och faller därmed under kontroll av kunden eller en tredje part utsedd av kunden. eller, i händelse av att kunden är i försummelse att utföra en åtgärd som han/hon måste samarbeta med i leveransen, från den tidpunkt då kunden är i försummelse. Huruvida äganderätten har övergått genom leverans är inte relevant.

Artikel 5. Avbokning

5.1. I händelse av att kunden avbryter en beställning eller säger upp avtalet i förtid (och att förtida uppsägning inte är omöjligt enligt artikel 7:411 punkt 2 i den nederländska civillagen), kommer kunden att betala alla kostnader som Cati Gomez redan ådragit sig i inom ramen för avtalet måste ersätta kostnader och måste ersätta en skälig del av den avtalade lönen, med den övre gränsen den fulla överenskomna lönen.

5.2. Ovannämnda kostnadsarrangemang påverkar inte kundens i princip befintliga ansvar för skada till följd av hävningen eller förtida uppsägning, inklusive utebliven vinst.

5.3 Om det finns en överenskommelse Cati Gómez, Cortadora

Profesional de Jamón ska bearbeta en produkt (till exempel professionell skärning av en skinka) och kunden tillhandahåller själv produkten och därför har produkten inte levererats av Cati Gómez, om det under avtalets verkställande visar sig att produkten har egenskaper som , enligt Cati Gómez, göra produkten olämplig för konsumtion (såsom en ovanlig lukt eller smak), förpliktar kunden att betala hela det överenskomna priset till Cati Gomez; den omständigheten att Cati Gómez inte kan utföra sin tjänst på grund av ovannämnda omständighet ligger helt inom kundens riskområde och Cati Gomez - ska inte drabbas av någon nackdel av detta. Cati Gomez kan ändå ta emot kunden något av goodwill, men detta är inte obligatoriskt. Om kunden är konsument, enligt art. 7:411 punkt 2 i den holländska civillagen att Cati Gomez har rätt till hela lönen, eftersom avtalets upphörande är helt hänförligt till kunden och betalning av hela lönen är rimlig; Kunden borde trots allt ha kontrollerat om produkten var lämplig för henne att bearbeta innan Cati Gómez anlände till platsen för avtalets verkställande. I denna besiktningsskyldighet ingår också att kunden borde ha ordnat så att produkten anlände till hans/hennes bostad vid en sådan tidpunkt att det fanns möjlighet till den besiktningen.

5.4 Domen från Cati Gómez som avses i punkt 3 är bindande och kunden accepterar utan förbehåll att domen är bindande. När allt kommer omkring är Cati Gómez ett proffs, en Cortadora profesional de Jamón. En Cortadora profesional de Jamón kan bedöma produkten och, så snart hon har märkt att produkten har egenskaper som, enligt Cortadora profesional de Jamón Cati Gómez, inte gör produkten lämplig för konsumtion, har en professionell skyldighet att inte delta i arbetet med att konsumera produkten.

Artikel 6. Priser

6.1. Alla angivna priser är exklusive moms.

Artikel 7. Betalning

7.1 Kunden ska betala 25 % av det överenskomna priset som handpenning

betalning senast 15 dagar före avtalets ingående, om inte en högre procentuell handpenning har föreskrivits, i vilket fall den högre procentsatsen gäller. Om avtalet ingås mindre än 15 dagar innan avtalets ingående ska kunden betala handpenningen senast en dag efter avtalets ingående, men i alla fall innan avtalets ingående. Utförande av avtalet avser den överenskomna leveransen av Cati Gomez och/eller de överenskomna tjänsterna/aktiviteterna från Cati Gomez gentemot kunden och/eller den eller de personer som kunden har avsett dessa tjänster/aktiviteter (till exempel en kurs eller verkstad).

7.2 Om en deposition inte erhålls i tid har Cati Gomez rätt att avbryta beställningen omedelbart och vägra verkställande av avtalet, utan att vara i försummelse. Om kunden inte betalar en deposition i tid motsvarar detta en avbokning från kundens sida eller förtida uppsägning av kunden och artiklarna 5.1 och 5.2 (därför) gäller (ömsesidigt). Kunden kan inte undvika effekten av dessa föremål genom att inte betala depositionen i tid istället för att avboka/avbryta i förtid.

7.3 Kunden måste betala fakturan/fakturorna som mottagits från Cati Gomez inom 14 dagar efter fakturadatum, såvida inte en annan betalningsvillkor skriftligen har överenskommits. En mottagen handpenning kommer att anges på fakturan och kvittas mot det totala belopp som är skyldigt enligt avtalet; på fakturan står då resterande belopp som ska betalas. Om det avtalas att en separat faktura upprättas för handpenningen, kommer den fakturan att ingå i huvudfakturan och kvittas mot det totala beloppet enligt avtalet, även om den fakturan (ännu) inte har betalats; i det senare fallet ska kunden givetvis ändå betala båda fakturorna.

7.4 Om kunden inte betalar inom överenskommen betalningstid är kunden juridiskt i försummelse. Kunden är i så fall skyldig ränta från den dag då försummelsen inträffade fram till betalningstidpunkten. För kunder som är konsumenter (fysisk person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller

företag) gäller den lagstadgade räntan (artikel 6:120 punkt 1 i den nederländska civillagen), för andra kunder gäller den lagstadgade kommersiella räntan (artikel 6:120 punkt 2 i den nederländska civillagen).

7.5 Om kunden är i försummelse kommer Cati Gomez att skicka en kostnadsfri påminnelse till kunden där kunden kallas att betala senast 18 dagar efter påminnelsebrevets datum och där det anges att i avsaknad av detta kunden kommer att vara skyldig utomrättsliga inkassokostnader; det anger också mängden av det

Utomrättsliga inkassokostnader i så fall. Den höjden bestäms enligt följande:

15% av beloppet av kapitalbeloppet av fordran på den första 2500 av fordran, men minimum 40,00 (om 15% upp till ett lägre belopp än 40.00 skulle leda);

10% av beloppet av fordrans kapitalbelopp över följande 2500 av fordran;

5% av beloppet av fordringens kapitalbelopp över följande 5000 av fordran;

1% av beloppet av fordrans kapitalbelopp över följande 190 000 av fordran;

0,5% på överskottet av kapitalbeloppet med högst 6775.

7.6 Efter att utomrättsliga inkassokostnader har förfallit, kommer Cati Gomez att utföra minst en ytterligare inkassoåtgärd innan rättsliga förfaranden inleds. Under denna inkassoåtgärd kallas kunden att betala det förfallna beloppet inklusive utomrättsliga inkassokostnader och ränta.

7.7 Varje betalning från kunden tjänar först till att reglera de utomrättsliga inkassokostnaderna och/eller rättegångskostnaderna, sedan till att betala räntan och först därefter till att betala det utestående kapitalbeloppet, om inte kunden uttryckligen med en betalningsbeskrivning anger vilket ( delkrav för betalning

är menat. Om beloppet av kapitalbeloppet/fakturabeloppet betalas, räknas den betalningen inte som en betalning som uttryckligen anges vara avsedd för huvudbeloppet/fakturabeloppet.

Artikel 8. Äganderättsförbehåll

8.1 Alla produkter som levereras och ska levereras förblir Cati Gomez ensam egendom tills alla anspråk som Cati Gomez har eller kommer att ha på kunden har betalats i sin helhet.

8.2 Så länge äganderätten till produkterna inte har övergått till kunden får kunden inte pantsätta produkterna eller upplåta någon annan rätt till dem till tredje part. Kunden får endast sälja produkterna vidare inom ramen för sin normala affärsverksamhet. Om kunden bryter mot dessa regler har Cati Gomez rätt att ta tillbaka eller få dem återtagna från den/de platser där de levererades, utan att något tillstånd från kunden eller domstolen krävs, och att gå in på det plats(er). I så fall är varje fordran från Cati Gomez också omedelbart förfallen och betalas i sin helhet.

8.3. Kunden är skyldig att lagra de produkter som levereras under äganderättsförbehåll med vederbörlig omsorg och som igenkännbar egendom för Cati Gomez.

8.4 Cati Gómez har rätt att ta tillbaka de produkter som har levererats under äganderättsförbehåll och som fortfarande finns hos kunden, om kunden är i brist på sina betalningsförpliktelser. Kunden kommer vid alla tillfällen att ge Cati Gómez fri tillgång till sina webbplats(er) och/eller byggnad(er) i syfte att inspektera produkterna och/eller utöva Cati Gómez rättigheter.

8.5 Efter återtagande har Cati Gómez rätt att antingen behålla produkterna tills det skyldiga beloppet, inklusive ränta, kostnader och eventuella skadestånd, har betalats i sin helhet, eller, i händelse av uppsägning av avtalet, sälja produkterna till tredje part. parter, i så fall kommer nettointäkterna att dras av från det totala betalningskravet för kunden.

8.6 Om en eller flera tredje parter lägger beslag på de produkter som levererats under äganderättsförbehåll eller vill göra gällande rättigheter till dem, är kunden skyldig att omedelbart informera Cati Gómez om detta, på böter motsvarande försäljningspriset för dessa produkter om kunden gör det. inte uppfylla den skyldigheten.

Artikel 9. Information och råd

9.1 Information om bearbetning och användningsmöjligheter för Cati Gómez produkter, råd, riktlinjer, instruktioner och ytterligare data, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen eller via e-post, kommer alltid att tillhandahållas efter bästa kunskap och/eller insikt, men utan skyldighet. Kunden kan inte härleda några rättigheter från detta och Cati Gómez kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som kan bli direkt eller indirekt till följd av detta.

Artikel 10. Ansvar och förverkande av rättigheter

10.1 Cati Gómez kan inte hållas för att ersätta någon skada som är en direkt eller indirekt följd av:

a. en händelse som i själva verket ligger utanför dess kontroll och därför inte kan hänföras till dess handlingar och/eller underlåtenhet.

b. varje handling eller underlåtenhet av kunden, dennes underordnade eller andra personer som är anställda av eller på uppdrag av kunden eller på annat sätt föranleds att närvara under utförandet av arbetet av Cati Gómez (till exempel en workshop eller kurs).

10.2 Cati Gómez ansvarar inte för skada av något slag eftersom Cati Gómez förlitat sig på felaktig och/eller ofullständig information som kunden lämnat.

10.3 Cati Gómez ansvarar inte för skada som kunden lider på grund av att kunden inte förvarar, lagrar, bearbetar, förpackar eller transporterar produkterna på ett korrekt sätt, varigenom produkterna kan förstöras eller andra skador på produkterna kan uppstå.

10.4 Cati Gomez accepterar i händelse av konsumtion av produkterna efter

utgångsdatum inget som helst ansvar.

10.5 Kunden garanterar att produkter inte längre kommer att bearbetas, konsumeras eller säljas vidare efter utgångsdatumet. Kunden håller uttryckligen Cati Gomez skadeslös mot anspråk från tredje part som uppstår på grund av skador som uppstår vid konsumtion av produkterna efter utgångsdatumet.

10.6 Cati Gomez kommer inte att vara skyldig att betala någon ersättning, förutom vid skada som är resultatet av grov vårdslöshet eller uppsåt från Cati Gomez sida, kommer Cati Gomez aldrig att vara skyldig att betala ersättning för följdskador. Följdskada omfattar utebliven omsättning, utebliven vinst, utebliven besparing, produktionsskada, affärsskada, stagnationsskada och indirekt skada.

10.7 Om Cati Gomez är juridiskt skyldig att betala ersättning för eventuell skada, är Cati Gomez ansvar begränsat till det belopp som motsvarar det överenskomna priset för utförande av (den del av) avtalet i vilket skadan uppstått. eller, i fallet med försäkring, till beloppet av betalningen som gjorts av Cati Gomez försäkringsgivare, om detta belopp är högre än det överenskomna priset.

10.8 Förutom vid grov vårdslöshet eller uppsåt från Cati Gomez sida, kommer kunden att hålla Cati Gomez skadeslös mot anspråk från (en eller flera) tredje parter för ersättning för skada relaterade till de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av Cati Gomez.

10.9 Kundens anspråksrättigheter och andra befogenheter på vilken grund som helst mot Cati Gómez kommer i alla fall att förfalla efter utgången av 1 år från det ögonblick då dessa anspråksrättigheter eller befogenheter uppstod.

Artikel 11. Klagomål

11.1 Kunden är skyldig att omedelbart vid leverans kontrollera de levererade produkterna och emballaget eller låta utföra denna. De

kunden ska särskilt kontrollera: a. om (rätt) produkter har levererats;

b. om produkterna uppfyller kvalitetskraven, temperaturkraven, hygienkraven eller åtminstone de krav som kan ställas vid normal användning.

11.2 Kunden kan inte längre förlita sig på det om den levererade produkten inte överensstämmer med avtalet om han inte har informerat Cati Gómez inom skälig tid efter inspektionen eller den tidpunkt då han borde ha utfört inspektionen. Om kunden inte är konsument anses en period på 8 dagar vara skälig tid. Kunden är skyldig att göra det. att ge Cati Gómez möjlighet att kontrollera annonsen/annonserna. Det faktum att Cati Gómez undersöker en annons innebär inte att Cati Gómez erkänner något ansvar. Om kunden inte ger Cati Gómez möjlighet att kontrollera reklamationen hindrar rimlighet och skälighet att kunden (fortfarande) kan lita på att den levererade produkten inte överensstämmer med avtalet.

11.3 Om en produkt är defekt eller inte är den korrekta produkten och kunden har klagat i rätt tid, kommer kunden, efter eget val, att leverera en ersättningsprodukt eller kreditera priset för produkten i fråga. Kunden måste ge Cati Gomez möjlighet att leverera en ersättningsprodukt, såvida inte Cati Gomez. har skriftligen angivit sitt val av kreditering. Om kunden inte ger Cati Gomez möjlighet att göra det inom 8 dagar efter reklamationsdagen kan kunden inte längre förlita sig på att produkten inte överensstämmer med avtalet. Ett försök att boka tid för ersättning inom rimlig tid kommer att anses ge Cati Gomez möjlighet att ersätta.

11.4 Ett fel i en produkt eller leverans av en felaktig produkt ger inte kunden rätt att neka hela den beställning som produkten ingår i.

11.5 Klagomål upphäver inte kundens betalningsskyldighet.

11.6. Reklamationsrätten upphör om kunden har bearbetat den levererade produkten eller levererat den till tredje part.

Artikel 12. Upplösning och avstängning

12.1 Om kundens varor tas i beslag, ansöker kunden om betalningsinställelse, försätts i konkurs eller på annat sätt förlorar fritt förfogande över sina tillgångar, eller i händelse av nedläggning eller likvidation av kundens företag har Cati Gomez rätt att avbryta ( vidare) fullgörande av alla avtal som slutits med kunden, eller att lösa dessa avtal helt eller delvis, utan att det påverkar Cati Gomez rätt till ersättning. Om Cati Gomez utnyttjar sin ovan nämnda rätt kommer hon inte att vara skyldig att betala någon ersättning.

12.2 Om kunden misslyckas med att uppfylla någon av sina åtaganden gentemot Cati Gómez eller Cati Gómez fruktar att kunden inte kommer att uppfylla sina åtaganden och kunden inte kan ge Cati Gómez tillräcklig säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden på första begäran, Cati Gómez har rätt att helt eller delvis upplösa avtalet, utan att det påverkar Cati Gómez rätt till ersättning. Om Cati Gómez utnyttjar sin ovan nämnda rätt är den inte skyldig att betala någon ersättning.

12.3. Om en händelse inträffar enligt punkt 1 och/eller 2 i denna artikel, förfaller alla anspråk från Cati Gómez på kunden omedelbart och fullt ut förfallna till betalning.

Artikel 13. Force majeure

13.1 Cati Gómez är inte skyldig att fullgöra någon skyldighet om den är förhindrad att göra det på grund av force majeure. Händelser som i själva verket ligger utanför Cati Gómez kontroll eller som inte kan hänföras till henne anses i alla fall vara: hinder från tredje part, inklusive hinder från regeringar; hinder för transporter, såsom extrema väderförhållanden; sjukdomar, virus eller

epidemier bland grisar; hel eller partiell strejk; upplopp, både i Nederländerna och i produkternas ursprungsländer; förlust eller skada på produkter under transport; misslyckande eller sen leverans till Cati Gómez av dess leverantörer; ex och importförbud; bränder, störningar och olyckor i Cati Gomez sällskap i sällskap med dess leverantör eller på den överenskomna platsen för utförande av avtalet; bränning av transportmedel för Cati Gomez eller av det transportföretag som anlitats av henne, förekomsten av funktionsfel därav och inblandning i olyckor därav; regeringens påförande av avgifter eller regeringens vidtagande av andra åtgärder som medför förändringar av de aktuella faktiska förhållandena.

13.2 Om force majeure-situationen har varat längre än två månader har parterna rätt att säga upp avtalet genom skriftlig upplösning. I den mån avtalet redan vid den tidpunkten delvis hade verkställts av Cati Gomez är upplösningen en partiell upplösning. Det som redan har levererats enligt avtalet kommer att regleras proportionellt.

13.3 Parterna kommer omedelbart att informera varandra om en situation av force majeure.

Artikel 14. Sekretess

14.1 Båda parter är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet för all konfidentiell information som de har erhållit från varandra eller från annan källa inom ramen för deras avtal. Information betraktas som konfidentiell om denna har kommunicerats av den andra parten eller om det härrör från informationens karaktär. Den part som tar emot konfidentiell information kommer endast att använda den för det syfte för vilken den lämnades. Om kunden bryter mot denna tystnadsplikt tillkommer omedelbart böter på 1 000,00 skyldig Cati Gomez, per informationspost.

Artikel 15. Immateriella rättigheter

15.1 Kunden måste fullt ut och ovillkorligt respektera alla immateriella rättigheter som är knutna till produkterna som tillhandahålls av Cati Gómez.

Artikel 16. Meddelande om adressändring

16.1 Så länge Cati Gómez ännu inte har levererat allt det är skyldigt att göra enligt ett avtal, så länge som kunden ännu inte har mottagit faktura(er) avseende gjord(a) leverans(er) och så länge kunden inte har ändå mottagit alla fakturor från Cati Gómez har följt, är kunden skyldig att omedelbart informera Cati Gómez om en adressändring så snart den inträffar. Om kunden inte fullgör denna skyldighet fortsätter brev, meddelanden, fakturor och andra skriftliga meddelanden som skickas till den gamla adressen att ha verkan enligt art. 3:37 punkt 3 i den nederländska civillagen och anses därför ha nått kunden. Den gamla adressen anses vara den adress som var känd för Cati Gómez på grund av ett uttryckligt meddelande från kunden, eller, om det inte fanns något uttryckligt meddelande, den adress som kunden angav på sitt brevpapper eller i sin e- post hade nämnt (som en vanlig, icke-digital adress). Om kunden varken uttryckligen har meddelat en postadress eller angett en postadress på brevpapper eller i e-post, kommer adressen till vilken Cati Gómez ska leverera eller har levererat eller kundens adress som anges att betraktas som "den gamla adressen i". handelsregistret vid tidpunkten för avtalets ingående. De tidigare reglerna gäller i tillämpliga delar för en e-postadress och ändringar av denna.

Artikel 17. Konvertering

17.1 Motsvarar omfattningen av någon bestämmelse i dessa allmänna villkor som är (oväntat och oväntat) ogiltigt eller för vilken ogiltigförklaring framgångsrikt åberopas, i sådan utsträckning som en annan bestämmelse som kan anses vara giltig, att den måste antog att en annan bestämmelse skulle ha inkluderats om den förra hade avståtts på grund av sin ogiltighet/ogiltighet,

då har hon rätt till verkan av den andra bestämmelsen. När det gäller tillämpningsområdet ligger den andra bestämmelsen närmast Cati Gómez avsikt, vilket kan utläsas av den första bestämmelsen.

Konst. 18. Lag och domare

18.1 Varje avtal mellan Cati Gómez och kunden regleras uteslutande av holländsk lag, även om en förpliktelse helt eller delvis fullgörs utomlands eller om kunden har hemvist utomlands.

18.2 Alla tvister angående avtal mellan kunden och Cati Gómez kommer att överlämnas till den behöriga domstolen i det distrikt där Cati Gómez är beläget, i den utsträckning detta är lagligt tillåtet; Denna regel gäller därför inte för tvister som hänskjuts till kammaren för distriktsmål. Trots denna regel kan Cati Gómez välja den domstol som har jurisdiktion enligt lagreglerna om relativ jurisdiktion.

Version januari 2024