Disclaimer

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan Cati Gómez. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Cati Gómez aanvaardt hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Cati Gómez sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Cati Gómez. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cati Gómez worden verveelvoudigd. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Cati Gómez.

De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Cati Gómez vereist.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Cati Gómez van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden van de bedrijf Cati Gómez en handelsnamen:

Cati Gómez | Cortadora de Jamón|Cortadora Profesional | The Ham & Wine Experience | The Ham Academy | The Ham Experience | Wijn & Jamón

Artikel 1. Definities

1.1 Toepasselijkheid:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cati Gómez: De bedrijfsnaam “Cati Gómez”, en handelsnamen |Cortadora de Jamón |Cortadora Profesional | The Ham & Wine Experience | The Ham Academy | The Ham Experience | Wijn & Jamón|

De bedrijfnaam Cati Gómez en handelsnamen Cortadora de Jamón|Cortadora Profesional | The Ham & Wine Experience | The Ham Academy | The Ham Experience | Wijn & Jamón| worden in deze Algemene Voorwaarden verder genoemd onder één noemer, namelijk: Cati Gomez. De noemer “Cati Gomez”” heeft dus betrekking op alle de bedrijfsnamen en handelsnamen.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  • a. Cati Gomez de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Cati Gomez, gevestigd aan de Jan Sluytersstraat 17,3351JL te Papendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 92511104 en Vestigingsnr. 000047316403

  • b. klant en of deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon,

die voor bepaalde of onbepaalde tijdsduur een overeenkomst aangaat met Cati Gomez, dan wel die een offerte/aanbieding van Cati Gomez heeft ontvangen of met wie Cati Gomez in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Cati Gomez enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Cati Gomez en de klant en of deelnemer.

Cati Gómez Escudero,: Persoon die door Cati Gomez als eigenaar en leidinggevende voor bepaalde of onbepaalde tijdsduur benoemd is tot het geven van advies, instructies, demos, cursus, training, voorlichting over Spanse producten, Spaanse Ham, wijn of sherry en met deze benoeming (mede)verantwoordelijkheid draagt voor het verrichten van leidinggevende en coördinerende handelingen tijdens en rondom activiteiten. Deelnemer: Iedere persoon die voor bepaalde of onbepaalde tijdsduur een overeenkomst aangaat met Cati Gomez en/of deelneemt aan één of meerdere activiteiten.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Cati Gomez aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Cati Gomez en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelingssituaties en andere precontractuele situaties.

2.2 Indien zowel de klant als Cati Gomez algemene voorwaarden hanteren, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van Cati Gomez van toepassing. Cati Gomez wijst uitdrukkelijk de door de klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer aanvaard. Indien Cati Gomez de tweede verwijzing naar algemene voorwaarden doet in de zin van art. 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek, dan dient de klant, indien deze bezwaar heeft tegen de algemene voorwaarden van Cati Gomez, onverwijld doch uiterlijk voor de levering, of, indien de levering later plaatsvindt dan binnen een uur na ontvangst van die verwijzing, uiterlijk binnen dat uur bij Cati Gomez daartegen bezwaar te

maken, bij gebreke waarvan als gevolg van deze mededeling uitsluitend de algemene voorwaarden van Cati Gomez gelden.

2.3 Indien Cati Gomez niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cati Gomez in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6 Cati Gomez kan niet gebonden worden door feitelijke handelingen, rechtshandelingen en/of mondelinge dan wel schriftelijke afspraken van personen die onbevoegd zijn haar te vertegenwoordigen, tenzij de rechtshandelingen/afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen of door haar zelf.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Elke offerte van Cati Gomez is vrijblijvend. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Cati Gomez opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Cati Gomez haar aanbieding baseert.

3.2 De door Cati Gomez aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Cati Gomez niet

vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3 Cati Gomez kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Overeenkomst en overgang van risico

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Cati Gomez heeft aanvaard.

4.2 Het risico van de geleverde zaak/zaken gaat op de klant over op het tijdstip waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt/worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aangewezen derde wordt/worden gebracht of, ingeval de klant in verzuim is met het verrichten van een handeling middels welke hij/zij aan de aflevering moet meewerken, vanaf het tijdstip waarop de klant is verzuim is geraakt. Of door de levering al dan niet de eigendom is overgedragen is hierbij niet relevant.

Artikel 5. Annulering

5.1. In het geval dat de klant een bestelling annuleert dan wel de overeenkomst voortijdig beëindigt (en die voortijdige beëindiging niet onmogelijk is volgens art. 7:411 lid 2 Burgerlijk Wetboek), zal de klant alle reeds door Cati Gomez in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten hebben te vergoeden alsmede een redelijk deel van het overeengekomen loon hebben te vergoeden met als bovengrens het volle overeengekomen loon.

5.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de in beginsel bestaande aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering of voortijdige beëindiging, waaronder de gederfde winst.

5.3 Indien sprake is van een overeenkomst Cati Gómez, Cortadora

Profesional de Jamón een product dient te bewerken (bijvoorbeeld het professioneel snijden van een ham) en de klant zelf het product aanlevert en dus het product niet door Cati Gómez is geleverd, is, indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product eigenschappen bezit die het product naar het oordeel van Cati Gómez niet geschikt maken voor consumptie (zoals een ongebruikelijke geur of smaak), de klant verplicht om de volledige overeengekomen prijs aan Cati Gomez te betalen; de omstandigheid dat Cati Gómez haar dienst vanwege de genoemde omstandigheid niet kan uitvoeren, ligt dan namelijk volledig in de risicosfeer van de klant en Cati Gomez – dient daar geen enkel nadeel van te ondervinden. Cati Gomez kan uit coulance de klant niettemin enigszins tegemoetkomen, maar dat is onverplicht. Indien de klant een consument is, geldt volgens art. 7:411 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat Cati Gomez recht heeft op het volle loon, omdat het einde van de overeenkomst volledig toe te rekenen is aan de klant en betaling van het volle loon redelijk is; de klant had immers al voor de aankomst van Cati Gómez op de plaats van uitvoering van de overeenkomst, moeten (doen) controleren of het product geschikt was om door haar bewerkt te worden. Bij die controleplicht hoort ook dat de klant had moeten regelen dat het product op een zodanig tijdstip bij hem/haar arriveerde dat gelegenheid bestond voor die controle.

5.4 Het in lid 3 bedoelde oordeel van Cati Gómez is bindend en de klant aanvaardt zonder voorbehoud dat dat oordeel bindend is. Cati Gómez is immers een professionele, een Cortadora profesional de Jamón. Een Cortadora profesional de Jamón is in staat om het product te beoordelen en heeft, zodra zij bemerkt heeft dat het product eigenschappen bezit die het product naar het oordeel van Cortadora profesional de Jamón Cati Gómez niet geschikt maken voor consumptie, de professionele plicht om niet mee te werken aan het (doen) consumeren van het product.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 7. Betaling

7.1 De klant dient 25 % van de overeengekomen prijs als aanbetaling te

betalen uiterlijk 15 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, tenzij een hoger percentage aan aanbetaling is bedongen, in welk geval dat hogere percentage geldt. Indien de overeenkomst tot stand komt korter dan 15 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, dient de klant de aanbetaling uiterlijk een dag na de totstandkoming van de overeenkomst te betalen, maar in ieder geval voor uitvoering van de overeenkomst. Met uitvoering van de overeenkomst wordt gedoeld op de overeengekomen levering door Cati Gomez en/of de overeengekomen diensten/werkzaamheden van Cati Gomez ten overstaan van de klant en/of de persoon/personen voor wie de klant die diensten/ werkzaamheden bestemd heeft (bijvoorbeeld een cursus of workshop).

7.2 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Cati Gomez het recht de opdracht per direct te annuleren en uitvoering van de overeenkomst te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Als de klant niet tijdig aanbetaalt, staat dat gelijk aan een annulering door de klant dan wel voortijdige beëindiging van de klant en zijn de artikelen 5.1 en 5.2 (dus) van (overeenkomstige) toepassing. De klant kan de werking van die artikelen dus niet ontlopen door in plaats van te annuleren/voortijdig te beëindigen, de aanbetaling niet tijdig te betalen.

7.3 De klant dient de van Cati Gomez ontvangen factuur/facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Een ontvangen aanbetaling wordt in de factuur vermeld en verrekend met het uit hoofde van de overeenkomst totaal verschuldigde bedrag; in de factuur wordt vervolgens het te betalen resterende bedrag vermeld. Indien wordt overeengekomen dat voor de aanbetaling een aparte factuur wordt opgesteld, wordt die factuur in de hoofdfactuur vermeld en verrekend met het uit hoofde van de overeenkomst totaal verschuldigde bedrag, ook als die factuur (nog) niet is voldaan; in dit laatste geval dient de klant uiteraard beide facturen alsnog te betalen.

7.4 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant vanaf de dag waarop het verzuim intrad tot het tijdstip van betaling de rente verschuldigd. Voor klanten die consument zijn (natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van beroep of

bedrijf) geldt de wettelijke rente (art. 6:120 lid 1 BW), voor overige klanten geldt de wettelijke handelsrente (art. 6:120 lid 2 BW).

7.5 Indien de klant in verzuim verkeert, stuurt Cati Gomez een kosteloze aanmaning aan de klant waarin de klant wordt gesommeerd om uiterlijk 18 dagen na de datum van de aanmaningsbrief te betalen en waarin wordt aangezegd dat de klant bij gebreke daarvan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is; daarbij wordt tevens aangegeven wat de hoogte van die

Buitengerechtelijke incassokosten in dat geval is. Die hoogte wordt als volgt bepaald:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste 2500 van de vordering, maar minimaal 40,00 (als 15% tot een lager bedrag dan 40,00 zou leiden);

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 2500 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 5000 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende 190.000 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van 6775.

7.6 Nadat buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn geworden, zal Cati Gomez tenminste nog één incassohandeling (doen) verrichten alvorens een gerechtelijke procedure aan te vangen. Bij die incassohandeling wordt de klant gesommeerd tot betaling van het verschuldigde bedrag inclusief buitengerechtelijke incassokosten en rente.

7.7 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten en/of de proceskosten, vervolgens tot voldoening van de rente en pas daarna tot voldoening van de openstaande hoofdsom, tenzij de klant bij de betaling expliciet met een betalingsomschrijving aangeeft voor welke (deel)vordering de betaling

bestemd is. Als het bedrag van de hoofdsom/het factuurbedrag wordt betaald, geldt die betaling niet als een betaling waarbij expliciet is aangegeven dat die bestemd is voor de hoofdsom/het factuurbedrag.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Cati Gomez totdat alle vorderingen die Cati Gomez op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

8.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Indien de klant deze regels overtreedt, heeft Cati Gomez het recht om alle door haar geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de klant of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats(en) waar deze zaken zich bevinden en die plaats(en) te (doen) betreden. Tevens is in dat geval iedere vordering van Cati Gomez terstond volledig opeisbaar.

8.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Cati Gomez te bewaren.

8.4 Cati Gómez is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn, terug te nemen, indien de klant in verzuim is aangaande zijn betalingsverplichtingen. De klant zal Cati Gómez te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein(en) en/of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Cati Gómez.

8.5 Cati Gómez heeft na terugname het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en eventuele schadevergoeding, volledig is voldaan, hetzij, in geval van ontbinding van de overeenkomst, de producten aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de klant totaal verschuldigde.

8.6 Indien een of meer derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de klant verplicht om Cati Gómez daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, op straffe van een boete gelijk aan de verkoopprijs van die producten als de klant niet voldoet aan die verplichting.

Artikel 9. Inlichtingen en adviezen

9.1 Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten van Cati Gómez, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Cati Gómez kan voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voort mocht vloeien, niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verval van rechten

10.1 Cati Gómez kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld of anderszins zijn bewogen om aanwezig te zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door Cati Gómez (bijvoorbeeld een workshop of cursus).

10.2 Cati Gómez is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Cati Gómez is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Cati Gómez is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.

10.4 Cati Gomez aanvaardt in geval van consumptie van de producten na de

uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid.

10.5 De klant staat ervoor in dat producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer worden verwerkt, geconsumeerd of doorverkocht. De klant vrijwaart Cati Gomez uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren van de producten na de houdbaarheidsdatum.

10.6 Cati Gomez zal niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding, behoudens in het geval sprake is van schade die het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Cati Gomez zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade. Als gevolgschade wordt onder meer beschouwd gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

10.7 Indien Cati Gomez rechtens gehouden mocht worden geacht tot vergoeding van enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Cati Gomez beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen prijs voor uitvoering van (het deel van) de overeenkomst in het kader waarvan de schade is ontstaan, dan wel, indien sprake is van een verzekering, aan het bedrag van de door de verzekeraar van Cati Gomez gedane uitkering, indien dat bedrag hoger is dan die overeengekomen prijs.

10.8 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Cati Gomez zal de klant Cati Gomez vrijwaren tegen aanspraken van (een of meer) derden tot vergoeding van schade verband houdende met de door Cati Gomez geleverde producten en/of diensten.

10.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde dan ook jegens Cati Gómez vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop die vorderingsrechten of bevoegdheden zijn ontstaan.

Artikel 11. Reclames

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te (doen) voeren. De

klant dient in het bijzonder na te gaan: a. of de (juiste) producten zijn geleverd;

b. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen, het temperatuurvereiste, de hygiënenormen, althans aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

11.2 De klant kan er geen beroep meer op doen als het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt als hij Cati Gómez niet binnen bekwame tijd na de controle dan wel het moment waarop hij de controle had moeten (doen) uitvoeren daarvan kennis heeft gegeven. Als de klant geen consument is, wordt als bekwame tijd een periode van 8 dagen beschouwd. De klant is hierbij verplicht. Cati Gómez in de gelegenheid te stellen om de reclame(s) te controleren. Het feit dat Cati Gómez overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Cati Gómez enige aansprakelijkheid erkent. Indien de klant Cati Gómez niet in de gelegenheid stelt om de reclame te controleren, staat de redelijkheid en billijkheid er aan in de weg dat de klant zich er (nog) op kan beroepen dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

11.3 Indien een product een gebrek vertoont of niet het juiste product is en de klant tijdig gereclameerd heeft, zal naar haar keuze een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren. De klant dient Cati Gomez in de gelegenheid te stellen een vervangend product te leveren, tenzij Cati Gomez. haar keuze voor creditering schriftelijk heeft laten blijken. Indien de klant Cati Gomez daartoe niet in de gelegenheid stelt binnen 8 dagen na de dag van reclamering, kan de klant geen beroep meer doen op het niet beantwoorden van het product aan de overeenkomst. Een poging om een afspraak te maken tot vervanging binnen een redelijke termijn wordt beschouwd als het in de gelegenheid stellen van Cati Gomez tot vervanging.

11.4 Een gebrek aan een product of de levering van een onjuist product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

11.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

11.6. Het recht om te reclameren vervalt indien de klant het geleverde product heeft bewerkt of aan een derde heeft geleverd.

Artikel 12. Ontbinding en opschorting

12.1 Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of in geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Cati Gomez het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Cati Gomez op schadevergoeding. Cati Gomez zal, indien zij gebruik maakt van haar voornoemde recht, niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

12.2 Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Cati Gómez niet nakomt of Cati Gómez vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant niet in staat is om op eerste verzoek Cati Gómez adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, heeft Cati Gómez het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Cati Gómez op schadevergoeding. Cati Gómez zal, indien zij gebruik maakt van haar voornoemde recht, niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

12.3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van Cati Gómez op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Cati Gómez is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Cati Gómez liggen c.q. niet aan haar kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals extreme weersomstandigheden; ziektes, virussen of

epidemieën onder varkens; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, zowel in Nederland als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Cati Gómez door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Cati Gomez in het bedrijf van haar leverancier of op de overeengekomen locatie van uitvoering van de overeenkomst; het verbranden van middelen van vervoer van Cati Gomez of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan en het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het door de overheid opleggen van heffingen of het door de overheid nemen van andere maatregelen die wijzigingen in de relevante feitelijke omstandigheden teweeg brengen.

13.2 Wanneer de situatie van overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Voor zover de overeenkomst op dat moment al deels door Cati Gomez was uitgevoerd, is de ontbinding een partiële ontbinding. Wat reeds ingevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

13.3 Partijen zullen elkaar spoedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Indien de klant deze geheimhoudingsplicht schendt, is deze een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000,00 aan Cati Gomez verschuldigd, per informatie-onderdeel.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Cati Gómez geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 16. Kennisgeving inzake adreswijziging

16.1 Zolang Cati Gómez nog niet alles heeft geleverd waartoe zij ingevolge een overeenkomst gehouden is, zolang de klant nog geen factuur/facturen heeft ontvangen ter zake van (een) verrichte levering(en) en zolang de klant nog niet alle ontvangen facturen van Cati Gómez heeft voldaan, is de klant gehouden om terstond aan Cati Gómez een adreswijziging door te geven, zodra die zich voordoet. Indien de klant niet voldoet aan deze verplichting, hebben brieven, berichten, facturen en andere schriftelijke mededelingen, verzonden aan het oude adres, gewoon werking op grond van art. 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek en worden dus geacht de klant te hebben bereikt. Als het oude adres wordt beschouwd het adres dat bekend was bij Cati Gómez vanwege uitdrukkelijke mededeling door de klant, dan wel, indien van uitdrukkelijke mededeling geen sprake was, het adres dat de klant op zijn/haar briefpapier of in zijn/haar e-mail had vermeld (als regulier, niet- digitaal adres). Indien de klant noch uitdrukkelijk een postadres heeft medegedeeld, noch op briefpapier of in e-mail een postadres heeft vermeld, dan geldt als “het oude adres” het adres waarop Cati Gómez moet leveren of heeft geleverd dan wel het adres van de klant zoals vermeld in het Handelsregister ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De voorgaande regels zijn van overeenkomstige toepassing op een e-mailadres en wijziging daarvan.

Artikel 17. Conversie

17.1 Beantwoordt de strekking van enige bepaling in deze algemene voorwaarden die (onverhoopt en onverwachts) nietig is of waarvan met succes de vernietigbaarheid wordt ingeroepen, in zodanige mate aan die van een andere, als geldig aan te merken bepaling, dat aangenomen moet worden dat die andere bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerstgenoemde vanwege haar ongeldigheid/vernietigbaarheid was afgezien,

dan komt haar de werking van die andere bepaling toe. Die andere bepaling ligt qua strekking het dichtste bij de bedoeling van Cati Gómez die uit eerstgenoemde bepaling kan worden afgeleid.

Art. 18. Recht en rechter

18.1 Elke overeenkomst tussen Cati Gómez en de klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant woonplaats heeft in het buitenland.

18.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Cati Gómez worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cati Gómez gevestigd is, voor zover dit wettelijk is toegestaan; bij geschillen die worden voorgelegd aan de kamer voor kantonzaken geldt deze regel dus niet. Cati Gómez kan in afwijking van deze regel kiezen voor de rechter die bevoegd is volgens de wettelijke regels over relatieve bevoegdheid.

Versie januari 2024